Τελευταία νέα

ΦΕΚ – Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.

ΝΠΔΔ – ΠΑΟΔΗΠ (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας) – ΦΕΚ
Αριθμ. απόφ. 92/2011
Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δήμου:

 

 • Δημοσθένειος Βιβλιοθήκη
 • Δημοσθένειος Φιλαρμονική
 • Δημοτική Χορωδία Δήμου Παιανίας
 • Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας
 • Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυκών Νερών
 • Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Γλυκών Νερών

 

 

σε ένα φορέα με τίτλο «Πολιτιστικός− Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α ́) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
 2. Την υπ’ αριθμ. 20271/17121/30−5−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 92/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, αποφασίζουμε:

Α) Συγχωνεύουμε τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία:

• «Δημοσθένειος Βιβλιοθήκη» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 176/Α ́/2−8−1980 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 1175/Β ́/4−8−2010 ΦΕΚ.

• «Δημοσθένειος Φιλαρμονική» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 115/Α ́/18−6−1969 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 1175/Β ́/4−8−2010 ΦΕΚ.

• «Δημοτική Χορωδία Δήμου Παιανίας» το οποίο συ− στάθηκε με το υπ’ αριθ. 650/Β ́/29−5−2001 ΦΕΚ και τρο− ποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 1175/Β ́/4−8−2010ΦΕΚ.

• «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 545/Β ́/2−5−2002 ΦΕΚ και τρο− ποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 1199/Β ́/6−8−2010 ΦΕΚ.

• «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυκών Νερών» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 928/Β ́/10−11−1995 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το 1264/Β ́/6−8−2010 ΦΕΚ.

• «Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Γλυκών Νερών» το οποίο συστάθηκε με το υπ’ αριθ. 1020/Β ́/ 20−11− 1997ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το 1264/Β ́/6−8−2010 ΦΕΚ.

Β) Συστήνουμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Παιανίας ως εξής:

1) ΟΝΟΜΑ: «Πολιτιστικός−Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας».

2) ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του νεοσύστατου με την άνω συγχώνευση Νομικού Προσώπου είναι:

• Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών Κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών, γυμναστικής και κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε άλλης εγκατάστασης, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών του ενιαίου φορέα.

• Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, της ομαδικότητας, της ευγενούς άμιλλας, μακριά από φανατισμούς, βίαιες πράξεις, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.

• Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού ως κοινωνικής ανάγκης και εξασφάλιση της δυνατότητας σε όλους τους εν− διαφερόμενους δημότες και κατοίκους να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

• Η αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου, των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων και της σωματικής και πνευματικής υγείας των δημοτών και κατοίκων.

• Η διάδοση μέσα από τον αθλητισμό, των δημοκρατικών παραδόσεων και φιλειρηνικών αισθημάτων του λαού μας και η προώθηση μέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας μεταξύ των λαών.

• Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής ανόδου των δημοτών, η οποία επιδιώκεται με την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού – ψυχαγωγικού χαρακτήρα και η σύσταση τμημάτων : Βιβλιοθήκης, Αθλητικού Τμήματος, Χορευτικού Τμήματος, Κινηματογραφικού Τμήματος, Τμήματος Μουσικής και Τραγουδιού, Θεατρικού Τμήματος, Φωτογραφικού Τμήματος, Φιλολογικού Ομίλου, Τμήματος Λαογραφίας, Τμήματος Νεολαίας κλπ.

• Η καλλιέργεια του πνεύματος κοινωνικής συμμετοχής, αξιοποίησης του έμψυχου υλικού της πόλης μας και γενικά πολιτιστικής ανάπτυξης μέσα από την πολιτιστική του πολιτική και δράση.

• Η κατάρτιση πλήρους και άρτιας Φιλαρμονικής για την ψυχαγωγία των δημοτών και κατοίκων και την εν γένει προαγωγή του μουσικού αισθήματος και την δημιουργία χορωδίας.

• Η προσφορά γνώσης, αρχών, αξιών, ηθών, εθίμων, μόρφωσης και επιμόρφωσης των πολιτών και γενικά παιδείας και πολιτισμού.

• Η συνεργασία με όλους τους φορείς και παράγοντες (αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις κλπ), η λειτουργία επι− τροπών γενικά για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης.

• Η απασχόληση των παιδιών και των εφήβων σε πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, η ενημέρωση τους για τις σύγχρονες μεθόδους επιστήμης και τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους φορείς η συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και μεταφοράς τους σε ενδεδειγμένους χώρους για το σκοπό κλπ.

• Η με την αιγίδα και εποπτεία του δήμου, δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής και εκπολιτιστικής προόδου των δημοτών και κατοίκων και γενικά όλων των κατοί− κων της πόλης, με την διοργάνωση διαλέξεων, προβολή ταινιών επιστημονικού και μορφωτικού περιεχομένου, απαγγελιών, διεξαγωγή θεατρικών έργων και μορφωτικών παραστάσεων, οργάνωση εκθέσεων βιβλίου, ζωγραφικής, έργων τέχνης κλπ., δημοσίων συζητήσεων και διαλέξεων πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η πλήρης λειτουργία της βιβλιοθήκης και πινακοθήκης.

• Η φροντίδα του περιβάλλοντος με τη λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

• Η ανάληψη δράσεων ώστε να δημιουργήσει περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες του Δήμου και τους χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου.

• Η διοργάνωση ημερίδων, εκδρομών και περιηγήσεων για την αποτελεσματικότερη και συχνότερη επαφή των χρηστών των υπηρεσιών του με το φυσικό περιβάλλον και τα οφέλη που προκύπτουν από την προστασία του.

• Η Δημιουργία εθελοντικών ομάδων πληθυσμού για τη συνδρομή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών, φροντίδας του περιβάλλοντος.

• Η συνεργασία με άλλα Ν.Π., Ο.Τ.Α., φορείς, συλλόγους κλπ στα πλαίσια όλων των παραπάνω σκοπών του. Ο «Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας» για την πραγμάτωση του σκοπού του:

• Μεριμνά για την συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και μέσων που έχει στην διάθεση του και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους.

• Μεριμνά για τον εφοδιασμό του με τα κατάλληλα μέσα και όργανα.

• Μεριμνά για τον προγραμματισμό και εκτέλεση έργων υποδομής.

• Μεριμνά για τον προγραμματισμό, πραγματοποίηση και οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων πνευματικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού, ψυχαγωγικού και γενικά πολιτιστικού χαρακτήρα πχ. διαλέξεις, προβολές ταινιών επιστημονικού, επιμορφωτικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, απαγγελίες, θεατρικά έργα, δημόσιες συζητήσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εκθέσεις εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή άλλων ντοκου− μέντων, μουσικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις λαογραφικού περιεχομένου, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, εκδρομές, ξεναγήσεις, αθλητικές συναντήσεις, αγώνες κλπ.

• Μεριμνά για την λειτουργία δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης οργανωμένης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με τις αντίστοιχες προς αυτήν εκδηλώσεις (εκθέσεις βιβλίου, παιδικό τμήμα, ανάγνωση ιστοριών και έκφραση, άλλες εκθέσεις, διαλέ− ξεις κλπ) και Κέντρου Ν. Γενιάς και Νεολαίας κλπ.

• Μεριμνά και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους δημότες και κατοίκους και οργάνωση τμημάτων ερασιτεχνικής δημιουργίας και μάθησης [ πχ. χορευτικά, μουσικά, χορωδιακά, θεατρικά, φιλολογικά, λογοτεχνικά, εικαστικά, αθλητικά, κινηματογράφου και φωτογραφίας, ελληνικής παράδοσης, επικοινωνίας, πληροφορικής, οικογενειακού προγραμματισμού κλπ.

• Μεριμνά ώστε κάθε τμήμα που θα δημιουργείται, να εξοπλίζεται με τα απαραίτητα μέσα και υλικά που απαιτούνται για την λειτουργία του.

• Μεριμνά για την δημιουργία έργων υποδομής που θα αφήσουν σφραγίδα συνέχειας και πολιτιστικής ανάπτυξης και παρέμβασης που θα ανεβάσουν το επίπεδο γνώσης, των αξιών και της καλλιέργειας του σώματος και πνεύματος.

• Μεριμνά ώστε τα Τμήματα του να μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις μέσα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο καθώς και σε διεθνείς εκδηλώσεις και ανταλλαγές.

• Μεριμνά για την συνεργασία με άλλους τοπικούς ή ευρύτερου χαρακτήρα φορείς (σωματεία, σχολεία, συλλόγους κλπ).

• Για την αναβάθμιση και ποιοτική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Παιανίας μπορούν να συγκροτηθούν και τα κατωτέρω συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα:

 1. Πολιτιστικό Συμβούλιο
 2. Συμβούλιο Νέας Γενιάς
 3. Καλλιτεχνικό Συμβούλιο
 4. Αθλητικό Συμβούλιο
 5. Συμβούλιο Περιβάλλοντος

• Για την πολύπλευρη βοήθεια και στήριξη των νέων δημοτών και κατοίκων οργανώνονται και λειτουργούν Κέντρα Νεολαίας και Άθλησης.

• Μεριμνά για την παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των παραπάνω περιπτώσεων με κάθε δυνατό τρόπο και δη με εισήγηση σε κάθε αρμόδιο Οργανισμό, φορέα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και συνεργασία με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς.

• Μεριμνά για την διενέργεια έγκαιρων παραστάσεων, μελετών και προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την λήψη των νομίμων και αναγκαίων κατά περίπτωση μέτρων.

• Μεριμνά για την διοργάνωση είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς ομιλιών, διαλέξεων προς διαφώτιση, ενημέρωση για την σημασία του πρασίνου, της ποιότητος ζωής κλπ. και προς ανάπτυξη της αναγκαίας περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

3) ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

• Επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου (Δήμαρχος – Δημοτικοί Σύβμουλοι), εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

• Τέσσερα (4) μέλη, δημότες ή κάτοικοι, τα οποία κατέχουν την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία η οποία συνάδει με τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του.

• ´Εναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχο− λήσει άνω των δέκα (10) εργαζομένων, προτεινόμενοι από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του Ν.Π. με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των δημοτών ή κατοίκων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου ορίζεται να είναι διετής για τη δημοτική περίοδο 2011−2013 και δύο και μισό έτη γιατις δημοτικές περιόδους από το Σεπτέμβριο του 2013 και έπειτα λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:

Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευομένων Νομικών Προσώπων καθώς και κάθε άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα Νομικά Πρόσωπα.

5) ΠΟΡΟΙ:

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

  <liΗ ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παιανίας ύψους 760.000,00 ευρ’ω που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα. Για το οικ. Έτος 2011 έχει εγγραφεί ποσό 760.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Παιανίας στον Κ.Α. 00−6712.015 με τίτλο «Τακτική Επιχορήγηση στο φορέα Πολιτιστικό – Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Παιανίας».

 1. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του.
 2. Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
 3. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών.
 4. Πρόσοδοι από την υπηρεσία του.
 5. Έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Παιανίας προς το Νομικό Πρόσωπο.
 6. Πρόσοδοι και εισοδήματα από την περιουσία του.
 7. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

6) ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ:

Στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο του.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παιανίας ύψους 760.000 Ευρώ για το τρέχον έτος που για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες.

2. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικον. έτους 2011 του Δήμου Παιανίας ύψους 760.00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00−6712.015 με τίτλο «Τακτική Επιχορήγηση στο φορέα Πολιτιστικό−Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Παιανίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παιανία, 7 Ιουνίου 2011